Склад кафедри

Гевко Роман Богданович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор Гевко Роман Богданович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор Гевко Роман Богданович

Гевко Роман Богданович народився 16 жовтня 1964 р. у м. Тернополі.
У 1981 р. вступив до Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту. З 1983 р. до 1987 р. навчався у Київському політехнічному інституті, який закінчив з відзнакою за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” та отримав кваліфікацію інженера-механіка.
Під час навчання активно займався науково-дослідною діяльністю, опублікував 5 наукових статей та отримав 32 авторських свідоцтва на винаходи. Розробки стосувались елементів приводів машин, а саме пружних, компенсуючих та запобіжних муфт, подаючих та затискних цанг для токарних автоматів і напівавтоматів, штампів-автоматів та захватів промислових роботів.
Трудову діяльність Гевко Р.Б. розпочав у 1987 р. на ВАТ “Тернопільський комбайновий завод”, де працював до 1998 р. на посадах інженера-конструктора СКБ та заступника начальника відділу наукових досліджень, раціоналізації та винахідництва.
У 1987 р. вступив до аспірантури Київського автомобільно-дорожного інституту на заочну форму навчання.
У 1990 р. у Львівському політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розробка конструкцій та визначення функціонально-експлуатаційних характеристик кулькових запобіжних муфт” за спеціальністю 05.02.02 – “Машинознавство і деталі машин”. Дисертаційні дослідження були пов’язані з розробкою принципово нових способів відновлення початкового положення запобіжних муфт після їх спрацювання, внаслідок виникнення критичних перевантажень на приводах робочих органів технологічних машин. Ці розробки знайшли застосування в приводах стендового обладнання для випробовування та обкатування редукторів приводу очисних роторів та поздовжніх транспортерів коренезбиральних машин, а також у приводах гвинтових конвеєрів.
У 1991 р. Гевку Р.Б. за розробку та значне впровадження винаходів у виробництво присвоєно почесне звання “Кращий молодий винахідник України”, а у 1995 р. присвоєно почесне звання “Заслужений винахідник України”.
З 1991 р. до 1996 р. працював (за сумісництвом) на посаді доцента кафедри технічної механіки Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
З вересня 1998 р. до червня 2019 р. працював у Тернопільському національному економічному університеті. До вересня 2000 р. – доцент кафедри земельних відносин і технологічних дисциплін. З 2000 р. по 2014 р. – завідувач кафедри інженерного менеджменту, з липня 2004 р. по серпень 2015 р. – декан факультету аграрної економіки і менеджменту, з серпня 2015 р. по червень 2019 р. – завідувач кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування.
У 2000 р. у Національному аграрному університеті (м. Київ) захистив докторську дисертацію на тему: “Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів робочих органів бурякозбиральних машин” за спеціальністю 05.05.11 – “Сільськогосподарські машини”. У дисертаційній роботі на основі теоретично-експериментальних досліджень вирішено комплекс питань, пов’язаних із зменшенням втрат і пошкоджень коренеплодів цукрових буряків, покращенням якості їх сепарації від домішок ґрунту і рослинних решток, ресурсовитрат на виготовлення бурякозбиральних машин, енерговитрат на виконання технологічного процесу та додаткове очищення коренеплодів, підвищенням надійності робочих органів, що загалом забезпечує зниження питомих ресурсовитрат при збиранні цукрових буряків.
З липня 2019 р. працює завідувачем кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
Коло наукових інтересів:
- приводи машин і механізмів, їх розробка, удосконалення та обґрунтування параметрів;
- розробка та удосконалення робочих органів коренезбиральних машин;
- розробка та обґрунтування оптимальних параметрів мобільних гнучких гвинтових транспортерів для переміщення сипких вантажів по криволінійних трасах.
Для підвищення надійності та довговічності гвинтових конвеєрів запропоновано принципово новий тип робочих органів, характерною особливістю яких є шарнірне з’єднання окремих секцій, що вирішує проблему швидкого руйнування спіралей шнеків внаслідок виникнення циклічних знакозмінних навантажень при їх роботі на малих радіусах кривизни. Для зменшення травмувань насіннєвого зернового матеріалу при його транспортуванні розроблено та обґрунтовано параметри конструкції гвинтових робочих органів з еластичною периферійною поверхнею.
Загалом під керівництвом д.т.н., професора Гевка Р.Б. захищено шістнадцять кандидатських дисертацій.
За спеціальністю 05.05.11 – “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва”: дев’ять осіб у період з 1997 р. до 2014 р.
За спеціальністю 05.05.05 – “Піднімально-транспортні машини”: три особи у період з 2006 р. до 2018 р.
За спеціальністю 05.02.02 – “Машинознавство”: три особи у період з 2004 р. до 2015 р.
За спеціальністю 08.00.06 – “Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища”: одна особа у 2018 р.
З 1992 р. Гевко Р.Б. працював членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій у Тернопільському приладобудівному інституті, Луцькому державному технічному університеті, Львівському національному аграрному університеті, Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя та Вінницькому національному аграрному університеті.
На сьогоднішній день є членом спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.
У 2004 р. Гевко Р.Б. обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України (надалі ІАУ), а у 2005 р. академіком цієї ж академії.
На даний час Гевко Р.Б. очолює Тернопільське відділення ІАУ, основними напрями діяльності якої є: співпраця з Малою академією України, підтримка талановитої молоді Тернопільської області, сприяння аспірантам і докторантам у виконанні наукових досліджень, пошук сучасних науково-технічних підходів до вирішення проблемних аспектів вітчизняної економіки, супровід новітніх проектів модернізації виробництва, впровадження і популяризація сучасних західних методик ведення бізнесу, розробка локальних моделей та концепцій підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, моніторинг перспектив та проблем для України в умовах глобалізації світової економіки, наукове обґрунтування новітніх технологій агробізнесу, проведення науково-теоретичних і практичних семінарів тощо.
Гевко Р.Б. керував вісьмома госпдоговірними темами. У вересні 2019 р. укладено госпдоговірну тему ТНТУ з ТОВ АП “Колос-2” “Розроблення та обґрунтування параметрів транспортно-розвантажувальної системи для транспортування яблук у тарі у складські приміщення”, термін дії 01.09.2019 р. до 30.06.2020 р.
Гевко Р.Б. є автором 548 наукових та навчально-методичних праць, з них 7 монографій, 12 посібників і підручників, 309 авторських свідоцтв і патентів України на винаходи та корисні моделі.
Індекс Гірша (h-індекс) за Sсopus h-індекс: 5.
Індекс Гірша (h-індекс) за Web of Science h-індекс: 4. Кількість праць, що індексуються у базах даних (Web of Science Core Collection, Sсopus) – 14 (чотирнадцять).

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56472848300

Bookmark the permalink.