Програма екзамену з фаху (ОС “Бакалавр”)

АНОТАЦІЯ

Метою екзамену з фаху є комплексна перевірка знань студентів-випускників, які вони отримали в результаті вивчення дисциплін загальної та професійної підготовки, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами відповідно до освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія» або освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка».

Випускники повинні продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня. Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що випускники повинні: знати: основи інженерної діяльності як виду технічної діяльності; функції інженерної діяльності, методи інженерної творчості; характеристики та особливості матеріалів, що використовуються у машинобудуванні; чорні метали, тверді сплави, кольорові метали, сплави кольорових металів; випробування матеріалів, методи зміцнення матеріалів; пластмаси, допоміжні і змащувальні матеріали; основні теоретичні підходи до розрахунку деталей машин; основи технології машинобудування; загальні положення охорони праці та екологічної безпеки; вміти: застосовувати сучасні методи статичного, кінематичного та динамічного аналізу і синтезу механізмів і машин; проектувати технологічні процеси машинобудування; використовувати на основі фізичних, хімічних і механічних властивостей матеріали, що використовуються в машинобудуванні; застосовувати основи технології конструкційних матеріалів; проводити розрахунок окремих деталей машин та обладнання; застосовувати основи технології машинобудування при проектуванні деталей, вузлів машин та обладнання; основи кінематичного аналізу і розрахунку машин та обладнання, базові технологічні і кінематичні схеми основних машин та обладнання для рослинництва і тваринництва, а також для збирання сільськогосподарських культур, первинної обробки та переробки сільськогосподарської продукції.

Переглянути/скачати програму екзамену з фаху (ОС “Бакалавр”) 2018_PROGRAMA_ekzamen_z_faxy

Comments are closed.