Тематика кваліфікаційних робіт

Тематика кваліфікаційних робіт бакалавра

Кваліфікаційна робота бакалавра є творчою роботою студента, на основі якої Екзаменаційна комісія робить висновок про підготовленість випускника до майбутньої самостійної роботи і приймає рішення про присвоєння здобувачу вищої освіти ОР «бакалавр». Тематика кваліфікаційних робіт має бути актуальною і відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки і техніки та відповідати реальним потребам галузі агропромислового виробництва.

В кожній кваліфікаційній роботі повинен бути вирішений комплекс взаємопов’язаних технологічних, конструкторських, організаційно-управлінських, економічних завдань, питань охорони праці. Тематика кваліфікаційної роботи бакалавра повинна створювати можливість реальних розробок з розв’язанням актуальних практичних завдань з можливістю впровадження у виробництво результатів роботи.

Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт бакалавра:

«Удосконалення технології ________________________________ з розробкою

(назва)

__________________________________________________________________».

(назва вузла, механізму, робочого органу машини)

 

Для вказаної теми можна рекомендувати зернові, технічні, кормові культури, бульбоплоди та баштанні культури, а саме: озима пшениця, озиме жито, озимий ячмінь, яра пшениця, ярий ячмінь, овес, гречка, кукурудза на зерно чи силос, горох, соя. просо, ячмінь, цукрові буряки, соняшник, ріпак, люцерна, конюшина, еспарцет, буркун, картопля, кавун, диня, гарбуз та інші.

Теми кваліфікаційних робіт обираються студентами самостійно на підставі запропонованої кафедрою тематики.

Окремі теми кваліфікаційних робіт можуть бути запропоновані студентами з відповідним обґрунтуванням доцільності їх розробки. Як правило, вони пов’язані з науково-дослідною роботою студента (НДРС) на кафедрі або його професійною діяльністю. Студенти можуть запропонувати тему відповідно до їх уподобань, власних можливостей, максимального використання матеріалів курсового проектування, результатів НДРС, практичного досвіду роботи за фахом (для студентів, які поєднують навчання з роботою на підприємствах, в установах, фірмах тощо) та узгодити їх з керівником.

Тематика, зміст, об’єм кваліфікаційних робіт повинні відповідати вимогам освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 208 «Агроінженерія» та визначаються рекомендаціями випускової кафедри.

Остаточні теми кваліфікаційних робіт бакалавра закріплюють за студентами перед направленням їх на професійно-орієнтовану практику.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт бакалавра

 

 

Comments are closed.