Історія

Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя заснована 19 травня 1999 року на базі кафедри технічної механіки, створеної 24 червня 1963 року в Тернопільському загальнотехнічному факультеті Львівського політехнічного інституту (ЗТФ ЛПІ). Кафедра є однією із базових в університеті, яка організовує навчальний процес із загальноінженерних дисциплін для студентів механічних спеціальностей, а також спеціальних дисциплін для студентів спеціальності «Галузеве машинобудування» за спеціалізацією «Машини сільськогосподарського виробництва».

Засновником кафедри і першим завідувачем був к.т.н., доцент Столярчук Всеволод Пилипович, який також був першим деканом Тернопільського ЗТФ ЛПІ.

Наступним завідувачем кафедри (1974–1985 рр.) був к.т.н., доцент Зубченко Іван Іванович, який багато зусиль приклав для розробки методичного і лабораторного забезпечення кафедри, вдосконалення методики викладання дисциплін.

У 1985 році кафедру очолив к.т.н., доцент Гладьо Богдан Михайлович, який активно працював над покращенням навчально-виховного процесу і методичної роботи кафедри.

У 1990 році почався новий етап діяльності та розвитку кафедри. Кафедру очолив д.т.н., професор Рибак Тимофій Іванович. Матеріально-технічна база поповнилась сучасними лабораторними установками з опору матеріалів, комп’ютерною технікою, обладнанням для проведення наукових експериментальних досліджень.

Професор Рибак Тимофій Іванович очолював кафедру до середини січня 2019 року.

З лютого 2019 року по червень 2019 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Бабій Андрій Васильович.

З липня 2019 року  по квітень 2021 року керівництво кафедрою здійснював д.т.н., професор, Заслужений винахідник України, академік Інженерної академії України та голова її відділення у Тернопільській області Гевко Роман Богданович.

З ініціативи професора Рибака Т.І. у 1991 р. була відкрита перша на Тернопільщині спеціалізована вчена рада К58.50.01 із захисту кандидатських дисертаційних робіт за спеціальністю 05.20.04 «Сільськогосподарські та гідромеліоративні машини». У 1993 р. вона була перереєстрована у Д58.052.02 – першу докторську спецраду на Україні за даною спеціальністю. Рада діяла постійно. Завдяки відкриттю спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт науковий потенціал кафедри, університету, інших навчальних закладів, а також спецради Д 58.052.02 поповнився багатьма вченими в галузі сільськогосподарського машинобудування.

За час функціонування спеціалізованої вченої ради Д58.052.02 понад 30 науковців нашого університету здобули науковий ступінь кандидата технічних наук семеро захистили докторські дисертації.

Поряд із активізацією наукової роботи, кафедра розширила свою діяльність з підготовки кадрів вищої кваліфікації. У 1997 році на кафедрі відкрито спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» і кафедра отримала статус випускової за триступеневою системою вищої освіти.

Завдяки розвитку різнопрофільних наукових досліджень на кафедрі відкриті та успішно функціонують докторантура та аспірантура із спеціальності «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

Науково-дослідницька діяльність кафедри проводиться за такими основними напрямами: розробка методів прогнозування залишкових міцності та ресурсу несучих вузлів сільськогосподарських машин; дослідження функціонально-технологічних параметрів техніки для захисту рослин і внесення рідких мінеральних добрив; розробка і застосування універсальної вимірювальної системи дослідження динаміки навантаженості в реальних умовах експлуатації машин; приводи машин і механізмів, їх розробка, удосконалення та обґрунтування параметрів; розробка та удосконалення робочих органів коренезбиральних машин; розробка та обґрунтування оптимальних параметрів мобільних гнучких гвинтових транспортерів для переміщення сипких вантажів по криволінійних трасах.

Професорсько-викладацький склад кафедри на даний час такий: зав. каф., д.т.н. професор Бабій А.В.; заступник зав. каф., к.т.н., доцент Сташків М.Я.; кандидати технічних наук, доценти: Цепенюк М.І.; Хомик Н.І., Олексюк В.П.,  Довбуш Т.А.; кандидат сільськогосподарських наук, доцент Брощак І.С.; кандидат технічних наук, старший викладач Цьонь Г.Б.; доктор філософії, асистент Мартинюк В.В.; асистент Гамрач В.О.; інженер 1-ї категорії  Антончак Н.А.; провідний інженер Наконечний Я.М.

У творчому доробку викладачів кафедри понад 900 наукових праць, 22 монографії, 365 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, понад 200 навчальних посібників і методичних розробок.

На кафедрі активно розвивається міжнародна співпраця. Одним з напрямів цієї діяльності є створення і впровадження програм подвійних дипломів. На сьогодні функціонує освітня магістерська програма з Державним університетом «Люблінська Політехніка», з Опольською політехнікою, на стадії завершення програма у Лодзі (Польща). Студенти мають можливість отримати два дипломи почергово навчаючись у ТНТУ та університеті-партнері. Узгоджена освітня україно-німецька програма підготовки бакалаврів (Університет прикладних наук, м. Шмалькальден, Німеччина).

Обдаровані студенти неодноразово ставали призерами і дипломантами Всеукраїнських олімпіад та конкурсів студентських наукових робіт. За останні десять років ними отримано понад 15 нагород. Найбільш успішні студенти та випускники кафедри продовжили навчання в аспірантурі за спеціальністю «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва», захистили кандидатські дисертаційні роботи і надалі займаються науково-дослідною, організаційною та викладацькою діяльністю.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри постійно оновлюється. Площа аудиторного фонду, закріпленого за кафедрою технічної механіки та сільськогосподарських машин, становить 1422,4 кв. м. Для забезпечення якісної підготовки фахівців інженерних спеціальностей на кафедрі організовано лабораторії та спеціалізовані кабінети: «Теорія сільськогосподарських машин», «Деталі машин», «Інноваційні технології», «Організація виробництва», «Конструкції сільськогосподарських машин», «Дослідження матеріалів». А також при при кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Агротехнології, машини та матеріали» .

Кафедра має два філіали – на базі Зборівського коледжу ТНТУ та Сільськогосподарського ТОВ «Україна» (с. Скорики, Підволочиського району Тернопільської області). На філіалах кафедри студенти під керівництвом викладачів та кращих фахівців ТОВ «Україна» проходять практичну підготовку в умовах реального виробництва, набувають досвіду, підвищують кваліфікацію та апробують наукові розробки.

На даний час науковий та навчальний потенціал кафедри спрямований на розвиток досліджень агроінженерних процесів сільськогосподарського виробництва. У квітні 2019 року ліцензовано нову спеціальність «Агроінженерія».

Подальший розвиток кафедри – це удосконалення навчально-методичного, матеріального забезпечення навчального процесу, розробка та впровадження інноваційних форм навчання, інтерактивних курсів, розширення зв’язків із закордонними закладами освіти та налагодження співпраці із науково-дослідними установами та підприємствами сільськогосподарського профілю, участь у міжнародних проектах, укладання держбюджетних та госпдоговірних наукових досліджень.

 

Comments are closed.